Højer

bestyrelsesmøde 16.4 2013

          Referat bestyrelsesmøde Højer lokalråd d. 16. april 2013.

 

Tilstede: Finn Hansen (FH), Kirsten Christensen (KC), Sanne Skov Christensen (SC), Ellen Mattesen (EM), Morten Peetz-Schou (MS) og Claus Egelund (CE)

 

Afbud: Dorthe Nissen (DN), 

 

Ad 1. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 21. februar 2013.

 

Ad 2. Siden sidst.

Landsbypedel: Der er stor interesse for ordningen. Den første landsbypedel er blevet ansat.

Info-standere: Turistnetværket vil gerne overtage info-standerne ved Rudbøl, Vidåslusen og Emmerlev og sørge for istandsættelse og vedligeholdelse.

Borgermøde vedr. Lokalplan: Der har været afholdt borgermøde vedr. Lokalplan               d. 09.april. Der var 45 fremmødte. Det var et godt møde med en konstruktiv dialog. Der var ingen indsigelser til Lokalplanen som den blev fremlagt.

KC har været til møde vedr. placering af Landgangsstenen. Stenen genplaceres på hjørnet af Ved Gamle Dige og Slusevej.

 

Ad 3: Vandtårnet.

Der afholdes stiftende generalforsamling for Vandtårnets Venner indenfor overskuelig fremtid.

Ad 4: Det gamle Borgmesterkontor.

Status og tiltag: Brugergruppen havde arrangeret loppemarked d. 13. april på Det gamle Borgmesterkontor. Det var en god dag med 100 deltagere.

Brugergruppen arbejder videre med ”Åbent Hus” og arrangement  med fællesspisning/ madlavning.

Torsdag d. 18. april er der arrangeret ølsmagning i samarbejde med Brugsen, Højer. Der er p.t. tilmeldt 27 deltagere.

Økonomi: Vi skal kalkulere med en ekstra varmeregning.

Arbejdslørdag: Vi fordeler opgaver og laver aftaler for arbejdsdag d. 20. april.

 

Ad 5: Hjemmesiden

EM arbejder videre med hjemmesiden. Den fungerer godt. Vi bør overveje at indbyde lokale foreninger til et orienterende møde omkring hjemmesidens muligheder.

 

Ad 6: Ungdomsudvalg

Pkt. til næste møde.

 

Ad 7: Bogcafe.

Biblioteksudvalget arbejder videre med nye tiltag i bibliotekets åbningstid.

 

Ad 8: Aktuelle sager.

Vi arbejder videre med ensartethed omkring vejskilte i Højer. FH og MS kontakter Vej og Park, Tønder Kommune.

Ad 9: Eventuelt.

Der afholdes nyt bestyrelsesmøde d. 06. juni. Kl. 19.00