Højer

Tøndermarsk initiativet/nyhedsbreve

Nyheds breve fra Tønder Marsk initiativet

 

Om Tøndermarsk Initiativet

 

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal,
Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.

Over fem år investerer parterne tilsammen ca. 250 mio. kr. i udviklingen.

Initiativet er Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område.

Grundlaget for samarbejdet findes i en partnerskabsaftale, som definerer de overordnede rammer og hovedindsatsområderne.

Hovedindsatsområderne er

 • Byomdannelse i Højer
 • Højer Byfond
 • Ruter, stier og formidling
 • Klimatilpasning langs Vidå
 • Klimatilpasning i Tønder midtby
 • Udvikling af erhverv og turisme i området
  Organisering:
  Tøndermarsk Initiativet er organiseret med:

  • Partnerskabsgruppe
  • Rådgivende styregruppe
  • Sekretariatsgrupper
  • Projektsekretariat
  • Projektgrupper

  Initiativets Rådgivende styregruppe består af 12 medlemmer. Borgmesteren varetager formandsposten
  i den rådgivende styregruppe og Realdanias Filantropidirektør varetager næstformandsposten.

  Den Rådgivende styregruppes sammensætning:

  • Borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune (formand)
  • Filantropidirektør Nina Kovsted Helk, Realdania (næstformand)
  • Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Christensen, Tønder Kommune
  • Direktør Peter Cederfeld, Realdania By & Byg
  • Finn Hansen, formand for Højer Lokalråd
  • Arkitekt Niels Friis, A.P. Møller Fonden
  • Henning Nielsen, formand for Tønder Erhvervsråd
  • Janne Liburd, formand for Nationalpark Vadehavet
  • Søren Dalsgaard Stier, næstformand for Schackenborg Fonden
  • Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen
  • Flemming Nielsen, Direktør for Den Danske Naturfond
  • Preben Linnet, Formand Tønder Forsyning
  • Martin Iversen, Formand Rømø-Tønder Turistforening
  • Lene Grønning, Erhvervs- og udviklingsdirektør Vækstråd Tønder
  • Destination og Development manager Julie Hermansen

  Bisiddere i den rådgivende styregruppe er:

  • Kommunaldirektør Klaus Liestmann, Tønder Kommune
  • Direktør Keld I. Hansen, Tønder Kommune
  • Programchef Stine Lea Jacobi, Realdania

  Den rådgivende styregruppes opgaver er blandt andet:

  • At rådgive initiativet og drøfte fælles dagsorden og fælles målsætninger for initiativet og øvrige projekter.
  • At igangsætte og koordinere handlinger, der understøtter den fælles dagsorden og medvirker til at realisere målsætningerne i initiativet.

  Partnerskabsgruppen består af repræsentanter for initiativets finansierende parter og har bl.a. til opgave:

  • at fastlægge kommissorium og de overordnede retningslinjer for styring af initiativet, herunder faser, årsplaner, tidsplaner og økonomi samt instruere projektledelsen og udstikke retningslinjer for projektets gennemførelse og tilknytte nødvendige rådgivere til projektet
  • fastlægge sagsgange
  • at løse konflikter mellem parterne og i forhold til projektets operationelle gennemførelse, såfremt projektledelsen ikke kan løse en konflikt
  • at godkende udbudsstrategier, prækvalifikationer, dommerkomitéer og valg i rådgiver / entreprenør mv. i forbindelse konkurrencer
  • at godkende initiativets organisering, herunder rådgivere
  • at godkende valg af projekter til realisering
  • at godkende retningslinjer for rådgivernes arbejde

  Sekretariatet refererer til partnerskabsgruppen og har ansvaret for Initiativets gennemførelse ud fra partnerskabsgruppens anvisninger. Sekretariatets opgaver er blandt andet:

  • At fastlægge retningslinjer for delprojektet, herunder faser, aktiviteter, kvalitet og disponering af økonomi inden for den afsatte budget- og tidsmæssige ramme.
  • At forberede og indstille prækvalifikationer, udbudsstrategier, konkurrencer samt projekter til realisering

  Sekretariatet omfatter:

  • Destination Development Manager Julie Bjerre Hermansen
  • Projektkoordinator Maria Lottrup Faarbæk
  • Kommunikationskonsulent Ulrik Pedersen

  På tværs af de seks delspor, etableres én sekretariatsgruppe, henholdsvis

  • Sekretariatsgruppe Byomdannelse og Byfond
  • Sekretariatsgruppe Klimatilpasning
  • Sekretariatsgruppe Ruter og stier
  • Sekretariatsgruppe Erhverv og turisme

  For hvert delspor udpeger Tønder Kommune en projektleder, der leder en projektgruppe for det enkelte projektspor.

   

Status lige nu i de seks spor:​​​

Byomdannelse Højer:
Renoveringen af Storegade 23, Højer Byudvikling Aps
Udviklingsplanen for Højer er klar
Valg af rådgiver til design og projektering af gader og byrum er Erik Brandt Dam arkitekter
Maskinerne går i jorden 2019

Højer Byfond
Frist for ansøgning: 15. maj 2019
Pt: 57 ansøgninger

Ruter, stier og formidling:
Testversion af Marskstien åbnede 29. juni 2018
Endelig version af Marskstien åbner sommer 2019
Stisløjfer åbner sommer 2019
Formidlingsstationer, fugleskjul, shelters med videre, åbner 2019

Klimatilpasning Vidå:
Ansøgning til EU Life sendt september 2018. Forventet behandlingstid er ni måneder.

Klimatilpasning Tønder:

Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby, offentliggjort 5. november 2018
Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby bliver politisk behandlet 28. februar 2019
Totalrådgiver i udbud forsommer 2019
Møder med de tre prækvalificerede teams sommer 2019
Valg af totalrådgiver sensommer 2019
Projektering efterår/vinter 2019
Første spadestik primo 2020
Erhverv og turisme: 

Opstart af Grøbleriet i Højer

Opstart af netværksmøder i følgende netværk: Kunst og kunsthåndværk, overnatning, fødevarer.
Kontakt til samarbejdspartnere og markedsføringsaftaler etableres løbende
Produktion af indhold til samarbejdspartnere
Udvikling af den lokale/regionale madkultur og udvikling af overnatningskapacitet

Højergaard:
Realdania By og Byg er i gang med restaurering
Åbning af Arla Fondens Madlejr med mere: Skoleåret 2019/2020

Eventpulje:

​​​​​​​Næste ansøgningsfrist 1. august 2019

I 2019 er der givet tilsagn om støtte til følgende:

Lyden Af Marsken: Tøndermarsk Soundtracks

Højer Art Jam 2019

Højer Efterskole: Unge sætter spor på Marskstien

The Society og Wildlife Artists: Kunst, Kulturarv og Kobbersnepper

Her finder du links til Tøndermarsk Initiativets nyhedsbreve: